Privacy protocol 2023

Persoonsgegevens:
Persoonsgegevens worden verwerkt met het volgende doel: het optimaal kunnen bieden van de afgesproken hulp.
De rechtmatige grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens is enerzijds verankerd in de NL Zorgwetgeving omdat ik als onderdeel van de gecontracteerde zorgaanbieder CKZ, zorg en ondersteuning lever en anderzijds noodzakelijk is voor de uitvoering van de onderlinge zorgleveringsovereenkomst.

Voorwaarden voor rechtmatige verwerking:
1. Persoonsgegevens van de client worden in overeenstemming met dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze door mij verwerkt en alleen gebruikt voor verslaglegging en declaratie.
2. Persoonsgegevens worden verder niet gebruikt of verwerkt.
3. Ik mag persoonsgegevens alleen vragen en gebruiken voor verslaglegging en declaratie. Ik vraag niet meer persoonsgegevens.

Verwerking van de persoonsgegevens:
Persoonsgegevens worden alleen verwerkt als:
1. Degene met het gezag over de client (kinderen tot 12 jaar) hier toestemming voor heeft gegeven.
2. Dit noodzakelijk is om begeleiding aan een kind te kunnen geven of de begeleiding te kunnen declareren bij gemeentes.
3. Dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. 

Verwerken van bijzondere persoonsgegevens:
Door mij worden alleen BSNnummers verwerkt, met als doel het kunnen declareren van geleverde diensten bij gemeentes in Zeeland. 

Geheimhoudingsplicht:
Ik ben verplicht alle gegevens en feiten over of van clienten geheim te houden en alleen te delen met hulpverleners, mits degene met het gezag over het kind hiervoor toestemming heeft gegeven. 

Bewaren:
Volgens de wet moet ik persoonsgegevens en dossiers 20 jaar bewaren.

Beveiligen:
De gegevens van mijn clienten staan op een extra beveiligde schijf op mijn laptop. Van deze gegevens en verslagen maak ik wekelijks een back-up op een externe harde schijf. 

Melding datalek:
Mocht op een of andere manier toch een datalek ontstaan, dan zal ik de Autoriteit Persoonsgegevens inlichten.
Ook de betrokken clienten en/of hun gezagsdragers worden over het datalek ingelicht. 

Klachten:
Wanneer u een klacht heeft over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u zich wenden tot de autoriteit persoonsgegevens, via hun website. 

Informatieplicht:
Als ik persoonsgegevens vraag, vertel ik aan de gezagsdrager van de client:
1. Wie ik ben
2. Waarom ik deze gegevens nodig heb
3. Hoe ik de gegevens bewaar
4. Waar de gezagsdrager zijn/haar rechten terug kan vinden 

Recht op inzage:
1. De client of zijn gezagsdrager heeft er recht op om te weten welke gegevens ik heb van hem of haar.
2. Een client kan schriftelijk vragen om inzage in zijn of haar dossier.
3. Ik zal binnen 4 weken het dossier gegeven hebben (hier mag ik een vergoeding voor vragen).
4. Ik kan inzage in het dossier weigeren als dit in het belang is van de begeleiding of veiligheid van het kind.

Recht op aanvulling:
De gezagsdrager van de client kan vragen om wijziging van de gegevens, als ik een fout heb gemaakt met de gegevens, of de client het er niet mee eens is. Ik moet binnen vier weken reageren of kunnen uitleggen waarom ik gegevens niet zal veranderen.

Recht op verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens:
De gezagsdrager van de client kan schriftelijk vragen om vernietiging van de gegevens die over het kind gaan. Ik moet binnen 4 weken reageren. Als ik weiger om gegevens te vernietigen, moet ik kunnen uitleggen waarom.
Een reden mag alleen zijn:
1. Als er belang is voor een ander persoon om de gegevens te bewaren.
2. Als er een wettelijk voorschrift over bewaartermijnen is.
Als ik gegevens van een client heb vernietigd, stel ik de gezagsdrager daar meteen van op de hoogte. 

Vertegenwoordiging:
Mijn doelgroep zijn: kinderen tot 12 jaar en hun netwerk.
Voor kinderen tot 12 jaar geldt dat hun ouders gezag hebben of dat er een voogd (met gezag) is aangesteld over de kinderen.