Huishoudelijk reglement ZoooGewoon
Augustus 2023

ZoooGewoon is lid van CKZ Zeeland, een coöperatie voor kleinschalige hulpverlening in Zeeland.

Privacyverklaring:
De privacyverklaring van ZoooGewoon is te vinden in het huishoudelijk reglement en op de website www.ZoooGewoon.nl.
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, mailadres, BSN en geboortedatum. De rechtmatige grondslag hiervoor is verankerd in de Nederlandse Zorgwetgeving, omdat ik als onderdeel van maatwerkvoorziening CKZ, zorg en ondersteuning lever. Alsmede de noodzaak voor de uitvoering van de zorgleveringsovereenkomst die is afgesloten.
Persoonsgegeven die worden verwerkt worden door mij niet langer bewaart dan noodzakelijk is dan wel op grond van wetgeving is vereist. 
De rechtmatige grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens is enerzijds verankerd in de NL Zorgwetgeving omdat ik als onderdeel van de gecontracteerde zorgaanbieder CKZ, zorg en ondersteuning lever en anderzijds noodzakelijk is voor de uitvoering van de onderlinge zorgleveringsovereenkomst.
Wanneer u een klacht heeft over de wijze waarop ik met uw gegevens omga kunt u zich wenden tot de autoriteit persoonsgegevens, via hun website.

Klachtenprocedure:
De handout van CKZ i.v.m. klachten wordt overhandigd aan de client.  

Vertrouwenspersoon:
De handout van CKZ i.v.m. de mogelijkheid voor cliënten om een beroep op een vertrouwenspersoon te doen wordt overhandigd aan de client.

Gegevens:
Gerda Scheele
zooogewoon@gmail.com
zooogewoon@ckzzeeland.nl
telefoon: 0653948091
SKJ: 100020405

Beroepsvereniging:
ZoooGewoon is aangesloten bij de BPSW. De door hen geformuleerde beroepscode wordt door ZoooGewoon toegepast. Zie ook de website www.bpsw.nl.

Rapportage:
Elk contactmoment wordt beschreven in Zilliz, het elektronisch clientendossier, waar ook de presentie wordt bijgehouden.
Van de begeleide bezoeken wordt een verslag gemaakt door ZoooGewoon. Dit verslag is zo objectief mogelijk, maar het blijft mensenwerk.
Elke client heeft het recht om binnen 7 dagen na ontvangst van het verslag te reageren, per mail. De reacties worden door ZoooGewoon toegevoegd aan het verslag.
Verslaglegging wordt verstuurd aan: betrokken ouders, casusregisseur of jeugdbeschermer, pleegzorgbegeleider.

Begeleidingsplan:
Binnen 6 weken na de start van de omgangsbegeleiding of Sherborne SamenSpel is het begeleidingsplan klaar en bekend bij ouders of jeugdbeschermer. In dit begeleidingsplan staan de doelen voor de komende periode.
Dit begeleidingsplan wordt ondertekend door de ouder met het gezag of de jeugdbeschermer met het gezag.
Evaluatiemomenten worden vastgelegd in het begeleidingsplan met een minimum van 2x per jaar.
Kinderen vanaf 12 jaar lezen en ondertekenen het begeleidingsplan samen met de volwassene met het gezag.
Kinderen vanaf 16 jaar mogen zelfstandig het begeleidingsplan ondertekenen.

Gebruik van digitale apparatuur tijdens de omgangsmomenten:
ZoooGewoon vraagt ouders om mobieltjes, tablets, enz. zo min mogelijk te gebruiken tijdens de bezoeken met de kinderen. Zo blijft de aandacht gericht op de kinderen.
Het is begrijpelijk dat ouders en kinderen foto’s willen van de bezoekmomenten. Als ouders en kinderen hiervoor toestemming geven zal ZoooGewoon tijdens de bezoekmomenten foto’s maken en deze doorsturen naar ouders.
Het advies is om deze foto’s niet te gebruiken op social media.

Vakanties en studiedagen 2023:
ZoooGewoon werkt niet op zaterdag en zondag
Vrijdag 25 augustus
Donderdag 12 en vrijdag 13 september
Vrijdag 3 november vanaf 13.00 uur
Woensdag 8 november
Maandag 13 september vanaf 13.00 uur
Maandag 25 december t/m dinsdag 2 januari 2024

Inhalen van bezoeken:
Soms kan een bezoek niet doorgaan, bijvoorbeeld als het kind, de ouders of de begeleider van ZoooGewoon ziek is.
Er wordt geprobeerd de bezoeken op een ander moment in te halen, tenzij de bezoekfrequentie 1x per 2 weken of meer is. Er is dan binnen afzienbare tijd een nieuw bezoek en het is niet haalbaar om binnen 2 weken een nieuw bezoek te organiseren.

Duur en plaats van de bezoeken:
De duur, de frequentie en de plaats van de bezoeken wordt zoveel mogelijk in overleg vastgesteld. Het belang van het kind is hierbij de leidraad.
In het begeleidingsplan staan de evaluatiemomenten van de omgangsregeling.
Voor kinderen van 0 tot 12 maanden is een bezoek van 30 tot 45 minuten het maximaal haalbare als het bezoek op neutraal terrein plaats vindt.
Voor kinderen van 12 tot 48 maanden is een bezoek van maximaal 120 minuten het beste voor het kind als het bezoek op neutraal terrein plaats vindt.

Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld:
ZoooGewoon valt in een sector, jeugdhulp, die verplicht is de meldcode te gebruiken. Zie protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Kosten:
De kosten voor de omgangsbegeleiding worden betaald door de gemeente waar de ouder met het gezag woont of woonde. De gemeente geeft een ‘zorgtoewijzing’ af, waarmee ZoooGewoon de gemaakte uren kan declareren. Ouders betalen de omgangsbegeleiding dus niet zelf.
Het gebeurt wel eens dat bezoeken plaats vinden in een speeltuin, bioscoop of zwembad. De entree voor de kinderen, ouders en begeleider worden betaald door de ouders. Het eten en drinken van begeleider tijdens deze uitstap betaalt begeleider zelf.

Wachtlijst en aanmelding:
Opdrachtgevers uit de provincie Zeeland, zoals Gecertificeerde Instellingen, gemeentes of ouders, nemen contact op met ZoooGewoon, met een vraag voor omgangsbegeleiding. ZoooGewoon geeft direct aan of zij met de omgangsbegeleiding kan starten en wanneer. Als er op dat moment geen tijd is om de omgangsbegeleiding op te starten wordt dit meteen meegedeeld. De opdrachtgever kan dan op zoek naar andere oplossingen.
Mocht ZoooGewoon in de gelegenheid zijn om de omgangsbegeleiding op te starten, dan volgt het volgende proces:
Casusregisseur of gemeente meldt het kind aan bij ZoooGewoon.
Kennismakingsbezoeken met kind en ouders worden afgesproken.
Tijdens de kennismakingsbezoeken worden concrete doelen en afspraken rondom de omgang gemaakt.
Een risicoinventarisatie wordt door ZoooGewoon ingevuld en is binnen 3 weken werkbaar.
Een zorgleveringsovereenkomst van CKZ wordt binnen 3 weken door de ouders met gezag of de voogdijinstantie ondertekend.
Het begeleidingsplan volgens het format van CKZ wordt opgesteld door ZoooGewoon binnen 6 weken. Ouders en eventueel kind zijn hierbij betrokken. Ouders en/of voogd zijn het eens over de beschreven doelen en afspraken. De volwassene met het gezag ondertekent het begeleidingsplan, evenals kinderen van 12 jaar en ouder.
Alle documenten en rapportages worden in Zilliz, het elektronisch clientendossier opgeslagen.
Evaluaties vinden plaats op in het begeleidingsplan afgesproken evaluatiemoment. Het begeleidingsplan wordt ververst en ondertekend door de volwassene met het gezag en het kind als het 12 jaar of ouder is.

Verwijsindex:
De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals een signaal afgeven dat ze betrokken zijn bij kinderen en jongeren tot 23 jaar. Dankzij de Verwijsindex blijft iedereen in beeld en kunnen de professionals onderling afstemmen om u en uw kind de best mogelijke ondersteuning te bieden.
De Verwijsindex houdt alleen bij of meerdere professionals op hetzelfde moment bij iemand betrokken zijn, en wie die professionals zijn. De enige informatie die wordt bijgehouden is de naam, het geslacht en geboortedatum, alsook de gegevens van de professional. Wat er precies aan de hand is, of waarom een professional betrokken is, wordt niet in de verwijsindex vermeld.