Sherborne bewegingsagoog en omgangsbegeleiding

Sherborne is bewegen

Wat doe ik?

stimuleren van hechtingsrelatie tussen het kind en zijn/haar verzorgers 

begeleiden van bezoeken tussen kinderen en zijn/haar biologische ouders 

meekijken en mee denken met (pleeg)ouders, leerkrachten of hulpverleners die met een kind werken waar een hechtingsprobleem wordt vermoed of is vastgesteld 

Sherborne is leuk

Wie ben ik?

Naam: Gerda Scheele

Geboortedatum: 25-08-1967

Woonplaats: Zaamslag

Burgelijke staat: getrouwd, 3 dochters

Ervaring: 23 jaar pedagogisch medewerker op een MKD, 4 jaar pedagogisch medewerker op een residentiele kindergroep

Kenmerk: heel gewoon

Opleiding: HBO-IW (diploma 1989), Sherborne basiscursus, Sherborne Samenspel, Spelontwikkeling voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen

Sherborn is ontdekken

Over Sherborne

Visie op het kind:
voor mij is elk kind een uniek wezen. Dit wezen heeft recht op een omgeving die hem koestert, stimuleert en accepteert zoals het is. Veiligheid, vertrouwen en hechting, spelen naast ‘gewone’ voorwaarden als eten, drinken en een slaapplaats, een grote rol in de ontwikkeling van het kind. Hechting is de manier waarop een kind zich voelt bij zijn vaste verzorgers. Het kind voelt zich veilig bij hen en vertrouwt erop dat de volwassene hem ziet, hoort en probeert te begrijpen. Hechting is de basis voor de ontwikkeling van een kind. Een kind leert door gebruik te maken van al zijn zintuigen, te spelen en te bewegen. Hele gewone dingen dus.

Doelgroep:
kinderen van 0 t/m 12 jaar met (dreigende) hechtingsproblematiek en hun ouders/opvoeders. Dit kunnen kinderen in de thuissituatie zijn, in een pleeggezin of gezinshuis, of kinderen die weer terug thuis komen wonen. Door verschillende oorzaken kan er een verstoring van de hechting zijn ontstaan. Hechting is een belangrijke voorwaarde voor een evenwichtige ontwikkeling van het kind. Verstoringen in de hechting kunnen worden opgelost. Ik gebruik daarvoor de methode ‘sherborne samenspel’. Meer daarover verder op de website.

Sherborne Samenspel:
Sherborne Samenspel is een bewegingsmethode. Spelenderwijs krijgen ouders/verzorgers en kinderen oefeningen aangeboden door mij. De oefeningen zijn gericht op het opbouwen van een hechtingsrelatie. Voor de oefeningen heb ik alleen een schone vloer nodig van 2x 2 m. Soms gebruik ik een slaapzak of blinddoek. Het oefenmoment neem ik op met de video-camera. De volgende keer kom ik terug om samen met de ouder de beelden te bekijken. We zoeken dan vooral naar momenten dat het kind en/of de ouder/verzorger goed op elkaar reageren. We proberen deze momenten uit te bouwen. Voorwaarden om mee te kunnen doen aan Sherborne Samenspel zijn: Bereid zijn om op de vloer te zitten en gemakkelijke kleding (bv geen rokje).

Veel gestelde vragen over Sherborne

Waar vinden de sessies plaats?
- In het huis waar het kind het meest verblijft, er is een vloeroppervlakte nodig van 2x2m.

Wie doen er mee aan de ‘sessie’s’?
- Een ouder/verzorger (of ouderpaar) en het kind.

Hoe vaak en hoe lang duurt Sherborne?
- Ik ga er vanuit dat er maximaal 9 sessies nodig zijn om verbetering in de relatie tussen het kind en zijn ouder/verzorgen te zien.
- ‘Sessie’: 1 sessie met speelse oefeningetjes. Dit duurt 30-45 minuten.
- Terugkijken: 1-1,5 uur. Ik kom naar de plaats waar de ouder/verzorger de beelden wil terugkijken (thuis, op het werk, etc) en sluit de video-camera aan op de tv of op mijn laptop. Daar bekijken we de beelden en zoeken we aanknopingspunten om het kind te helpen.

Veel gestelde vragen over omgangs-begeleiding

Door wie wordt een omgangsbegeleider ingeschakeld?
- Verschillende instanties kunnen dit doen. Denk hierbij aan:
Een medewerker van de gemeentelijke toegang voor de jeugdhulp
Een gecertificeerde instelling zoals JB West of de William Schrikker Groep
Kind in Scheiding Zeeland
Casusregisseurs van verschillende instanties die in de jeugdhulp werken
Ouders zelf

Waar is de omgang?
- De plaats van de omgang wordt in overleg met de verwijzer en de betrokken ouders bepaald. De omgang kan op neutraal terrein plaatsvinden, bijvoorbeeld in een ruimte van de gemeente of in een speeltuin. Als iedereen instemt en de situatie is voldoende veilig dan kan de omgang ook in de woning van de ouder plaats vinden.

Hoe lang en hoe vaak is de omgang?
- Dit is afhankelijk van het kind en de situatie. Bij het ene kind is de omgang éénmaal per 8 weken, bij het andere kind is de omgang éénmaal per week. Ook de beschikbare tijd per bezoek of omgang kunnen verschillend zijn.

Worden er verslagen geschreven?
- Van elk bezoek wordt een verslag geschreven. Soms wordt er gekozen voor een samenvatting van een aantal bezoeken. Dit verslag wordt geschreven vanuit de positie van het kind. Dit kan betekenen dat ouders de bezoeken anders hebben ervaren en zij het daardoor niet eens zijn met het verslag. Ouders hebben het recht om te reageren op het verslag. Hun reactie wordt toegevoegd aan het verslag, als de reactie is ontvangen per mail en voor de door ZoooGewoon genoemde datum

Wat hoort bij de omgangsbegeleiding?
- Voor- en nabespreken kan deel uitmaken van de omgangsbegeleiding. Dit gebeurt vooral als er een observatie gemaakt moet worden van de pedagogische vaardigheden van ouders. Ook vervoer van kinderen van en naar de omgang kan deel uit maken van de omgangsbegeleiding. Ouders zorgen zelf voor hun vervoer van en naar de omgang.

Wat is het belangrijkste bij de omgang?
- Elk kind heeft recht op contact met zijn biologische ouders en het leren kennen van zijn ouders. Hierbij is veiligheid voor het kind (en de omgangsbegeleider) belangrijk. Dit betekent niet alleen lichamelijke veiligheid, maar ook aandacht voor emotionele veiligheid en het omgaan met loyaliteiten die een kind kan hebben naar zijn verschillende opvoeders. Tijdens de omgang volgt de begeleider zoveel mogelijk de ouders. Als naar het inzicht en de deskundigheid van de begeleider de belangen en de veiligheid van het kind in gevaar komen zal de begeleider bijsturen of ingrijpen. Ouders volgen tijdens de omgang de aanwijzingen van de begeleider op. Eventuele meningsverschillen kunnen na de omgang worden besproken tussen ouder en omgangsbegeleider.

Overige gegevens

Sinds 01-05-2023 ben ik aangesloten bij CKZ. 

SKJ-geregistreerd onder nummer: 100020405.

AGB-code: 98102291.

Aangesloten bij beroepsvereniging BPSW onder nummer: 621455.

Voor mijn mail gebruik ik beveiligd mailverkeer van zorgmail en VECOZO: zooogewoon@zorgmail.com.

Sherborne is samen zijn